Hocanın İngilizce Fıkraları

THE MIDDLE OF THE WORLD 

DÜNYA’NIN ORTASI

 

A friend of Nasrettin Hodja asked him:

Nasrettin Hoca’nın bir arkadaşı Hoca’ya sordu.

 

-----------------------------

 

“Dear Hodja where is middle of the world?”

“Hocam, dünyanın ortası neresi.”

 

-----------------------------

 

hodja thought and answered:

Hoca düşündü ve cevap verdi.

 

-----------------------------------

 

“-Here is this point where my donkey Karakaçan stands on.”

“- İşte tam şu Karakaçan’ın bastığı yerdir.”

 

---------------------------------

 

His friend laughed at him and said:

Arkadaşı Hoca’ya güldü ve dediki:

 

 

-----------------------------------

 

“-My dear Hodja you are talking nonsense how do you know this point is middle of the world?”

 

“- Sayın Hocam, yine saçmalıyorsun. Nereden biliyorsun burasının dünyanın ortası olduğunu?”

 

------------------------------------

 

Hodja answered:

“-İf you don’t believe me; you measure it.”

 

Hoca cevap verdi:

“-Bana inanmıyorsan kendin ölç.”

 

-------------------------------------SON

 

 

THE LETTER  -  MEKTUP

 

One day a neigbor of Nasreddin Hoca who doesn’t know how to read anda write came near Hodja and showed a letter.

 

Bir gün Hoca’nın okuma yazma bilmeyen bir komşusu Hoca’ya geldi ve ona bir mektup gösterdi.

 

--------------------------

 

The man said:

-My dear Hodja can you read this letter for me. I don’t know how to read and write.

Adam dediki:

-Hocam ben okuma yazma bilmem. Şu mektubu benim için okuyabilir misin?

 

----------------------------

 

Hoca looked at the letter and he turned it around and around.

 

Hoca, mektuba şöyle bir baktı. Evirdi çevirdi ve dediki:

 

-----------------------------

 

“My neighbor I’m sorry. I’m not able to read it.” Said Hodja.

“Kusura bakma komşu mektubu okuyamıyorum.”

 

------------------------------

 

The man said:

-Hodja if you aren’t ashamed of me, be ashamed of the turban which is on your head.

 

Adam dediki:

-Hocam, utan utan benden utanmışorsan şu kafandaki kavuğundan utan!

 

-------------------------------

 

Hodja answered:

-İf the turban has the ability to read, take it and put it on your head, you read the letter.

 

Hoca cevap verdi:

-Eğer kabiliyet (keramet) kavuktaysa al kavuğu başına koyda sen oku mektubu.

 

 

--------------------------------SON

 

THE CAULDRON GAVE A BIRTH TO  - KAZAN DOĞURDU

 

One day Nasreddin Hodja needed o cauldron. He went to a neighbor of him and wanted a cauldron.

 

Bir gün hasreddin Hoca’nın bir kazana ihtiyacı oldu. Kazan istemek için bir komşusuna gitti.

 

-----------------------------------------

 

 

His neighbor gave it to him. After a few days his neighbor came to Hodja’s house. And wanted to get the cauldron.

 

Komşusu ona kazanı verdi. Birkaç gün sonra kazanı almak için hocanın evine gitti.

 

------------------------------------------

 

Hodja put a small cauldron in the big cauldron. He gave it to his neighbor. When he sav tvo cauldron vas very surprised. And asked him:

 

Hoca kazanın içine küçük bir kazan daha koydu ve komşusuna verdi. Adam kazanı görünce çok şaşırdı ve ona sordu.

 

----------------------------------------

 

“Dear Hodja what is that in the cauldron. There are two cauldron here.”

Hojda answered:

 

“Sayın Hocam bu kazanın içindeki nedir? Burada iki tane kazan var.”

Hoca cevap verdi:

 

-------------------------------------------

“Your cauldron has given birth to another cauldron.”

Hodja’s neighbor was surprised andi veriy pleased. But he didn’t say anything and went to his house.

 

“Senin kazan doğurdu. Hoca’nın komşusu çok şaşırdı ve sevindi fakat bir şey sjylemeden evine gitti.”

 

--------------------------------------------

 

After a few days Hodja wanted to borrow the cauldron from his neighbor. This time Horja didn’t take the cauldron. His neighbor was worried about it. So he went to Hodja’s house and knocked on the door.

 

Birkaç gün sonra hoca tekrar kazanı ödünç almak istedi, kazanı aldı ama tekrar geri götürmedi.

Komşusu kazanı çok merak etti. Doğru Hoca’nın evine gitti ve kapıyı çaldı.

 

 ---------------------------------------------

Hodja opened the door. His neighbor asked:

“Dear Hodja where is my cauldron.”

“Your cauldron has died.”answered  Hodja.

 

Hoca kapıyı açtı. Komşusu sordu:

“Sayın Hocam benim kazan nerede?”

“Senin kazan öldü.” diye cevap verdi Hoca.

 

------------------------------------------------

 

 

The man was very surprised and asked:

“Hodja, does a cauldron die?”

Hodja laughed at him and said:

“My dear neighbor, you believe that  your cauldron. Why don’t you believe it has died.”

 

 

Adam, çok şaşırdı ve sordu:

“Hocam hiç kazan ölür mü?”

Hoca, adama güldü ve dediki:

“Sayın komşum, kazanın doğurduğuna inanıyorsunda öldüğüne niçin inanmıyorsun?”

 

---------------------------------------------------SON

 

 

 

OBSTINACY OF THE DONKEY - EŞEĞİN İNADI

 

 

Nasrettin Hodja had a donkey called Karakaçan. Karakaçan was a very long- suffering and very faithful animal.

 

Nasrettin Hoca’nın Karakaçan adında bir eşeği vardı. Karakaçan, çok cefakar ve vefakar bir hayvandı.

 

----------------------------------------------------

 

Summer and winter he carried lots af freight and Hodja an his back.

 

Yaz, kış Hoca’yı ve bir sürü yükü sırtında taşıdı.

 

----------------------------------------------------

 

When Hodja says:

-Walk Karakaçan! He  walks!

When Hodja says:

-Stop Karakaçan! he  stops!

 

Hoca:

-Yürü Karakaçan, deyince yürür; dur Karakaçan, deyince dururdu.

 

----------------------------------------------------

 

 

But one day Karakaçan had afit of obstinacy. When Hodja says:

-Stop Karakaçan! he didn’t stop!

When Hodja says:

-Walk Karakaçan! He didn’t walk!

 

Fakat, bir gün Karakaçan’ın inadı tuttu. Hoca; dur, deyince durmadı. Yürü, deyince yürümedi.

 

----------------------------------------------------

 

So Hodja got very nervous and he gave Karakaçan a beating. He left him in the stable.

 

Hoca, çok sinirlendi. Karakaçan’a dayak attı ve ahıra bıraktı.

 

----------------------------------------------------

 

He said his son loudly:

-My son give Karakaçan neither feed nor water. Let him die because of hunger!

After that they went away from the stable.

 

Oğluna yüksek sesle şöyle dedi:

-Oğlum, Karakaçan’a ne yem ver ne de su ver! Bırak açlıktan ölsün!

Biraz sonra ahırdan uzaklaştılar.

 

----------------------------------------------------

 

Hodja whispered to his son’s ear:

 

Hoca, oğlunun kulağına fısıldayarak dediki:

 

----------------------------------------------------

 

-Oh my son I said this to Karakaçan to frighten him. Now give either feed or water to him.

 

-Aman oğlum, ben onu korkutmak için öyle söyledim. Sen, onun yemini de, suyunu da ver!

 

THE LOST DONKEY- KAYIP EŞEK

 

One day Hodja’s donkey who is called Karakaçan is lost. Hodja vas very sorry. He thought:

“What will I do without him.”

 

Bir gün, Hoca’nın eşeği Karakaçan kayboldu. Hoca, çok üzüldü.

“-Onsuz ne yaparım, diye düşündü.”

 

--------------------------------------

 

He started to look for it. While he was looking for it, he was saying “Thanks to God.”

Karakaçan’ı aramaya baladı. Karakaçan’ı ararken bir yandanda “Allaha şükür!” diyordu.

 

----------------------------------------

 

Meanwhile a neigbor o Hodja saw him. They greeted eachother. Bu arada, Hoca’nın bir komşusu Hoca’yı gördü. Birbirini selamladılar.

 

------------------------------------------

 

The man asked him:

-Dear Hodja why are you sorruy so much. Why are you walking around?

Adam sordu:

-Sayın Hoca’m niçin o kadar üzgünsün? Niçin burada dolaşıyorsun?

 

-------------------------------------------

 

Hodja answered:

-You can’t imagine I lost my Karakaçan. Thanks to God.

Hoca cevap verdi:

-Bilemezsin Karakaçan’ımı kaybettim.

“Allah’a şükür!”

 

--------------------------------------------

 

The man is sürprised and asked:

-Dear Hodja either you lost your donkey or you are saying “Thanks to God”. I couldn’t understand your purpose.

Adam şaşırdı ve sordu:

-Sayın Hoca’m hem eşeğini kaybetmiştim, hemde Kallah’a şükür diyrsun. Maksadını anlayamadım.

 

--------------------------------------------

 

 

Hodja answered:

-My dear neighbor. İf I were near Karakaçan, I would be lost too. For this reason, I say thanks to God. Did you understand.

 

Hoca, cevap verdi:

-Sayın komşum, eğer bende Karakaçan’ın yanında olsaydım, şidi bende kaybolmuş olacaktım bu sebeple “Allah’a şükür” diyorum. Şimdi anladın mı?

 

 

THE MOON IN THE WELL – KUYUDAKİ AY

 

 

İt was with a full- moon night. Hodja got very thirsty. He got up and said:

-I may as well go and drink some water.

 

Dolunaylı bir geceydi. Hoca, çok çok susamıştı.

-Gidip biraz su içeyim bari, dedi.

 

------------------------------------------------

 

He immediately found he pail. But there wasn’t any water in the pail. He took the pail and went out near the well.

 

Hemen, kovayı buldu. Fakat, kovanın içinde hiç su yoktu. Kovayı aldı ve dişardaki kuyunn yanına gitti.

 

------------------------------------------------

 

He tied the rope to the handle of the pail and dropped the pail into the well.

Kovanını sapına ipi bağladı ve kovayı kuyunun içine daldırdı.

 

 

------------------------------------------------

 

 

Guess what he saw!.. The moon fell down into the well. He couldn’t believe his eyes. He thought to bring out the moon from water.

 

Birde ne görsün!.. Ay kuyunun içine düşmüş. Gözlerine inanamadı. Ay’ı kuyunun içinden kurtarmayı düşündü.

 

------------------------------------------------

 

He dipped the pail into the water. He wanted to pull the pail up. But he couldn’t .because the pail was caught on a rock.

 

Kovayı suya daldırdı ve yukarı çekmek istedi. Ama nafile. Çünkü, kova bir taşa takılmıştı.

 

 

------------------------------------------------

 

 

After that he pulled up the rope as well as he could. Then the rope broke and Hodja fell down on his back.

 

Gücü yettiği kadar ipi yukarı doğru çekti. Biraz sonra ip koptu ve Hoca sırtının üstüne düştü.

 

------------------------------------------------

Guess what he saw! The moon in the sky. Hodja is pleased and laughed. So he said:

-I got very tired but at last I could bring the moon out from the well.

 

Birde ne görsün! Ay gökyüzündü. Hoca, sevindi ve güldü:

- Çok yoruldum ama, ayıda kuyudan çıkarabildim, dedi.

 

 

THE QUILT IS GONE, THE DISPUTE IS ENDED

YORGAN GİTTİ, KAVGA BİTTİ

 

 

One night, Nasreddin Hodja and his wife were sleeping. They heard a noise outside. Hodja, immediately got up and put on the quilt on his back.

 

Bir gece, Nasreddin Hoca ve karısı uyurken dışardan bir gürültü duydular. Hoca, hemen kalktı ve yorganı sırtına aldı.

 

------------------------------------------------

 

Then he went out. He saw two men who were fighting. He went near them and asked:

 

Dışarı çıktı. Dışarda kavga eden iki adam gördü. Onların yanına gitti ve sordu:

 

------------------------------------------------

 

-Why are you fighting at this time of the night?

 

-Gecenin bu vaktinde niçin kavga ediyorsunuz?

 

------------------------------------------------

 

The men said anything and went on fighting. Hodja wanted to calm them. But the men didn’t listened to him.

 

Adamlar, hiçbirşey söylemeden kavgaya devam ettiler. Hoca, onları yatıştırmak istedi fakat, adamlar onu dinlemediler.

 

------------------------------------------------

 

 

Meanwhile they stole the quilt, which it is on Hodja’s back. Then they ran away.

 

Bu arada adamlar, Hoca’nın sırtındaki yorganı çaldılar. Oradan kaçıp uzaklaştılar.

 

------------------------------------------------

 

Hodja came back to his house.

Hodja’s wife asked him:

-Dear Hodja where is the quilt?

 

Hoca, evine geri döndü.

Hocanın karısı sordu Hoca’ya:

-Sayın Hoca’m, yorgan nerede?

 

------------------------------------------------

 

 

Hodja answered:

-The quilt is gone, the dispute is ended.

 

Hoca, cevap verdi:

-Yorgan gitti, kavga bitti

 

------------------------------------------------

 

WHO SHALL I BE SEEN BY – KİME GÖRÜNEYİM

 

 

One day Hodja’s wife asked:

-Dear Hodja, who shall I be seen by, who shall I not be seen by?

 

Bir gün Hoca’nın karısı sordu:

-Sayın Hocam kime görüneyim, kime görünmeyeyim?

 

-------------------------------------------------

 

Hodja answered:

-Don’t be seen by me, you can be seen by everybody.

 

Hoca cevap verdi:

-Bana görünmede kime istiyorsan ona görünebilirsin.

 

 

-----------------------SON-------------------

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !